Ditiramb

Ditiramb je vrsta horske lirike kod starih Grka, najpre pevana u slavu boga Dionisa, a kasnije i drugih božanstava. Ditiramb je bio i kultsko ime Dionisovo. Najstariji pomen ditiramba u helenskoj književnosti nalazimo kod jonskog jambografa Arhiloha (oko 650 godine p.n.e.) koji pominje da je uz vino, slavio Dionisa ditirambom. To upućuje na prvobitni karakter ditiramba kao narodne usmene pesme sa refrenom, koji uzvraća grupa pevača.

Ditiramb je naročito omiljen kod dorskog, kasnije i ahajskog življa u Grčkoj. Spominju se reforme ditiramba koje su izvršili pesnik i pevač Arion sa Lezba, na dvoru korintskog tirana Perijandra (oko 600. godine p.n.e.), i liričar - muzički teoretičar Las iz Hermione, na dvoru atinskog tirana Hiparha, Pizistratova sina (kraj 6. veka p.n.e.). Prema Aristotelu u ditirambima i pesmama Dionisovih maskiranih satirskih pratilaca treba tražiti početke drame, odnosno komedije, tragedije i satirske igre.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: